Onderstaande voorwaarden zijn in werking getreden vanaf 12-02-2024, te downloaden via: deze link

Artikel 1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. Nick van Heugten: de aanbieder van deze algemene voorwaarden: handelend onder de naam “nickvanheugten”, gevestigd aan de Maximahof 20, 5611AX in Eindhoven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 68495293;
b. afspraak: de afspraak tussen nickvanheugten en de cliënt;
c. cliënt: het bedrijf dat aan nickvanheugten de opdracht heeft gegeven tot het maken van een project;
d. werk: alle voorstellen, prijsopgaves, prijsopgaves, adviezen, concepten, ideeën, voice-over teksten, informatie, bestanden, ontwerpen, foto’s, films, afbeeldingen, animaties en alle andere werken in de zin van de Auteurswet die in het kader van de afspraak door nickvanheugten zijn vervaardigd;
e. animatieproject: de animatieproject die nickvanheugten in opdracht van de cliënt maakt;
f. productie: de werkzaamheden die nickvanheugten uitvoert die leiden tot de oplevering van de animatieproject;
g. content: teksten, afbeeldingen, huisstijl, logo’s, videomateriaal, merken e.d. die door de cliënt worden verstrekt en die in de projecten verwerkt dienen te worden.

Artikel 2. Algemeen

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en/of prijsopgave van nickvanheugten en op alle afspraaken tussen nickvanheugten en de cliënt.
2.2. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de cliënt.
2.3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk of via de e-mail worden overeengekomen en gelden slechts voor de afspraak waarop zij expliciet van toepassing zijn verklaard.
2.4. De eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van de cliënt worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn niet van toepassing.
2.5. Indien een of meer van de bepalingen in deze algemene voorwaarden ongeldig, in strijd met de wet of anderszins niet afdwingbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door nickvanheugten vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
2.6. Indien nickvanheugten niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat nickvanheugten in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
2.7. nickvanheugten heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold op het moment van het tot stand komen van de afspraak, tenzij de cliënt na de totstandkoming van de afspraak akkoord is gegaan met een gewijzigde versie van de algemene voorwaarden.

Artikel 3. Offertes

3.1. Ieder aanbod en alle prijsopgaves van nickvanheugten zijn vrijblijvend.
3.2. De prijsopgave is gebaseerd op een inschatting van de benodigde werkuren voor projectvoorbereiding, voor andere project gerelateerde zaken en voor de oplevering van de animatieproject. nickvanheugten bepaalt deze uren in alle redelijkheid.
3.3. De cliënt staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan nickvanheugten opgegeven vereisten en details van de gewenste animatieproject en andere informatie waarop nickvanheugten haar aanbod of prijsopgave baseert.
3.4. Het kan voorkomen dat de cliënt gedurende de productie additionele wensen heeft, die niet in de prijsopgave zijn opgenomen. Deze extra uren worden op basis van een vast uurtarief, bovenop het in de prijsopgave afgesproken factuurbedrag, in rekening gebracht, tenzij anders is overeengekomen.
3.5. Alle vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief 21% BTW.
3.6. Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod, voorstellen, afspraaken, prijsopgaves of e-mailberichten van nickvanheugten of op haar website binden nickvanheugten niet.
3.7. Al datgene dat in het kader van een voorstel en/of prijsopgave door nickvanheugten wordt verstrekt, blijft haar onvervreemdbaar eigendom en dient op eerste verzoek van nickvanheugten onverwijld door de cliënt te worden geretourneerd.
3.8. Indien nickvanheugten voordat de afspraak tot stand komt, ontwerpen, afbeeldingen, teksten, ideeën en concepten aan de potentiële cliënt heeft verstrekt en/of kenbaar heeft gemaakt en er komt uiteindelijk geen afspraak tot stand, dan is het niet toegestaan de ontwerpen, afbeeldingen, teksten, ideeën en concepten zonder voorafgaande toestemming van nickvanheugten te gebruiken, te verveelvoudigen of openbaar te maken. Wordt in strijd met dit artikel gehandeld, dan heeft nickvanheugten het recht voor het gebruik een marktconforme compensatie in rekening te brengen.

Artikel 4. Totstandkoming van de afspraak en annulering

4.1. De afspraak komt tot stand nadat de cliënt de afspraak of prijsopgave van nickvanheugten heeft ondertekend en aan nickvanheugten heeft geretourneerd dan wel nadat de cliënt op enige andere wijze uitdrukkelijk akkoord is gegaan met het aanbod van nickvanheugten.
4.2. Een tot stand gekomen afspraak kan niet kosteloos geannuleerd worden. Indien de cliënt de afspraak annuleert, dan worden aan de cliënt in rekening gebracht:
a. alle reeds uitgevoerde werkzaamheden;
b. de eventuele (annulerings)kosten die nickvanheugten aan ingeschakelde derde moet betalen.

Artikel 5. Uitvoering van de afspraak

5.1. nickvanheugten zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als zorgvuldig handelend professional realiseren.
5.2. nickvanheugten heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, zonder de cliënt daarvan in kennis te stellen.
5.3. nickvanheugten zal nimmer gehouden zijn werkzaamheden uit te voeren welke in strijd komen met haar professionaliteit, een rechten van derde partijen, een wettelijke plicht of hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt.
5.4. nickvanheugten kan niet garanderen dat het realiseren van de werkzaamheden leidt tot het door de cliënt gewenste resultaat, zoals een omzetstijging en/of meer naamsbekendheid.

Artikel 6. Reis- en verblijfkosten

6.1. Indien van toepassing worden alle eventuele gemaakte reis- en verblijfskosten beschouwd als additionele kosten. Deze zijn niet meegenomen in de prijsopgave. De eventuele reis- en verblijfskosten worden apart toegevoegd op de eindfactuur. nickvanheugten hanteert een compensatie van € 0,30 per gereden kilometer.

Artikel 7. Oplevertijden

7.1. De door nickvanheugten opgegeven oplevertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen.
7.2. In het geval dat een door nickvanheugten met de cliënt overeengekomen opleveringstermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 15 van deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.
7.3. Overschrijding van een opleveringstermijn geeft nooit recht aan de cliënt tot enigerlei verliescompensatie of een andere actie jegens nickvanheugten.
7.4. Indien nickvanheugten het vermoeden heeft of weet dat zij niet tijdig kan opleveren, dan zal nickvanheugten de cliënt daarvan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.

Artikel 8. Verplichtingen van de cliënt

8.1. De cliënt draagt er zorg voor dat alle informatie, waarvan nickvanheugten aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het realiseren van de afspraak, tijdig beschikbaar zijn. De verstrekte informatie dienen te voldoen aan de door nickvanheugten voorgeschreven specificaties.
8.2. De cliënt zal nickvanheugten steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de afspraak medewerking verlenen en alle noodzakelijke materialen en middelen ter beschikking te stellen.
8.3. De cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig zijn. De cliënt vrijwaart nickvanheugten voor verlies die het gevolg is van onjuiste of onvolledige verstrekte informatie.
8.4. De cliënt is gehouden nickvanheugten onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de afspraak van belang kunnen zijn.
8.5. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het verveelvoudigen of openbaar maken van door hem verstrekte content waarvan de rechten bij derden liggen.
8.6. Het is de cliënt niet toegestaan nickvanheugten een opdracht te geven tot het maken van een animatieproject die inbreuk maakt op rechten van derden, zoals, maar zeker niet beperkt tot, de merkrechten, auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van derden. Indien nickvanheugten constateert of een vermoeden heeft dat de door de cliënt gewenste animatieproject in strijd is met deze rechten van derden, dan heeft nickvanheugten het recht de afspraak (tussentijds) te annuleren en worden alle tot het moment van de beëindiging van de afspraak uitgevoerde werkzaamheden aan de cliënt in rekening gebracht. nickvanheugten is niet verplicht te controleren of de door de cliënt gewenste animatieproject de rechten van derden schendt of in strijd met de wet is.
8.7. Wordt de productie vertraagd door een handelen en/of nalaten van de cliënt, dan wordt de cliënt daarvan in kennis gesteld en dan kan nickvanheugten nimmer verantwoordelijk worden gesteld voor de eventuele (vertragings)verlies die daaruit voortvloeit.
8.8. Indien de cliënt zijn verplichtingen jegens nickvanheugten niet nakomt, in strijd handelt met de wet of onrechtmatig jegens nickvanheugten handelt, dan is de cliënt aansprakelijk voor alle verlies die nickvanheugten daardoor lijdt en heeft nickvanheugten het recht de afspraak te ontbinden.

Artikel 9. Muziek

9.1. Voor muziek die in een animatieproject wordt gebruikt moeten rechten afgedragen worden aan auteursrechtenorganisatie Buma Stemra. Deze auteursrechten zijn additionele kosten, die niet in de prijsopgave worden meegenomen. De hoogte van de rechten worden bepaald door stichting Buma Stemra en worden toegevoegd op de eindfactuur.

Artikel 10. Betaling

10.1. Alle facturen zullen door de cliënt worden betaald afspraakig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebrek van specifieke condities zal de cliënt binnen 14 dagen na de factuurdatum betalen.
10.2. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de cliënt vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke handelsrente, conform artikel 6:119a BW, verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de cliënt in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 150,-.
10.3. Betaling dient zonder korting en verrekening te geschieden.
10.4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de cliënt zijn de vorderingen van nickvanheugten op de cliënt onmiddellijk opeisbaar.
10.5. Iedere betaling door de cliënt strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente(n) en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de cliënt tot voldoening van de factuur die het langst openstaat.
10.6. nickvanheugten kan de in het kader van de afspraak ontvangen of gegenereerde zaken, informatie, documenten, databestanden onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat de cliënt alle aan nickvanheugten verschuldigde bedragen betaald heeft.

Artikel 11. Intellectuele eigendomsrechten

11.1. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het content berusten bij de cliënt of diens licentiegevers. De cliënt verleent nickvanheugten voor het realiseren van de animatieproject een niet-overdraagbare licentie op het content voor het enkele doel en de duur van de productie.
11.2. Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom ten aanzien van, zowel voorlopige als definitieve, (ontwerpen van) het werk berusten bij nickvanheugten.
11.3. nickvanheugten verleent, voor zover noodzakelijk voor gebruik van het werk door de cliënt, aan de cliënt een beperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht tot gebruik van de intellectuele eigendomsrechten die berusten op het werk. De licentie geldt slechts nadat de cliënt aan zijn financiële verplichtingen, die verband houden met het vervaardigen van het werk waarvoor de licentie wordt verleend, heeft voldaan.
11.4. Indien de cliënt in strijd handelt met de intellectuele eigendomsrechten van nickvanheugten, dan heeft nickvanheugten het recht de afspraak met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat de cliënt recht heeft op enige vorm van compensatie, en dan wordt alle verlies die nickvanheugten daardoor heeft geleden aan de cliënt in rekening gebracht.
11.5. Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van de intellectuele eigendom beschermde zaken, die door of namens de cliënt zelf ter beschikking gesteld zijn, verklaart de cliënt dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en/of op beschermde rechten van derden en vrijwaart hij nickvanheugten voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende.
11.6. Het is de cliënt niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen, logo’s of andere rechten van intellectuele eigendom uit het werk te verwijderen of te wijzigen.
11.7. Artikel 11.6 is niet van toepassing indien de aard van het werk zich daar niet voor leent.
11.8. Overdracht van intellectuele eigendomsrechten kan slechts schriftelijk middels een daartoe bestemde afspraak worden overeengekomen.
11.9. nickvanheugten is gerechtigd de animatie te gebruiken voor eigen publiciteit of pr- doeleinden. Dit betekent dat nickvanheugten gerechtigd is de animatieproject op haar website te plaatsen.

Artikel 12. Onderzoek naar het bestaan van rechten

12.1. Tot de afspraak behoort niet het realiseren van onderzoek naar het bestaan van merkrechten, tekening- of modelbescherming, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de cliënt.
12.2. De cliënt dient zelf na te gaan of het content geen inbreuk maakt op de merkrechten, tekening- of modelbescherming, auteursrechten of portretrechten van derden.

Artikel 13. Klachten

13.1. Klachten over de werkzaamheden dienen door de cliënt aan nickvanheugten zo spoedig mogelijk kenbaar te worden gemaakt. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat nickvanheugten in staat is adequaat te reageren.
13.2. Na het indienen van de klacht dient de cliënt nickvanheugten de gelegenheid te geven de gegrondheid van de klacht te onderzoeken en zo nodig de gelegenheid te geven om alsnog de overeengekomen werkzaamheden te verrichten. Het feit dat nickvanheugten overgaat tot het onderzoeken van de klacht impliceert niet dat nickvanheugten erkent dat de uitgevoerde werkzaamheden gebrekkig zijn.
13.3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal nickvanheugten slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 14. Aansprakelijkheid en verjaring

14.1. nickvanheugten kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige verlies, die een direct of indirect gevolg is van:
a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 15 van deze algemene voorwaarden;
b. enige daad of nalatigheid van de cliënt, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de cliënt te werk zijn gesteld.
14.2. De cliënt is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte informatie en stukken. nickvanheugten is nimmer aansprakelijk voor eventuele verlies die (mede) is veroorzaakt doordat de door de cliënt verstrekte informatie, stukken, uitgewerkte ontwerpen, content, e.d. onjuist en/of niet volledig zijn. De cliënt vrijwaart nickvanheugten tegen alle aanspraken ter zake.
14.3. nickvanheugten is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van informatie als gevolg van verzending van de informatie met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.
14.4. Iedere aansprakelijkheid van nickvanheugten voor gevolgverlies is uitgesloten. Onder gevolgverlies wordt in dit verband in ieder geval verstaan: winstderving, gemiste besparingen, omzetverlies, kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgverlies, vermissing of beschadiging van data, vertragingsverlies, reputatieverlies en opgelegde boetes.
14.5. Indien nickvanheugten aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei verlies, dan is de aansprakelijkheid van nickvanheugten beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van nickvanheugten gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de verlies niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van nickvanheugten beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de afspraak waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
14.6. De cliënt vrijwaart nickvanheugten voor vorderingen die derden tegen nickvanheugten instellen ter zake van voorvallen, daden of nalatigheden, waarvoor nickvanheugten niet aansprakelijk is ingevolge het voorgaande. De cliënt is gehouden nickvanheugten op eerste verzoek verliesloos te stellen voor alle kosten, verliesn en interesten die voor nickvanheugten mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van een door een derde tegen haar ingestelde vordering als bedoeld in dit lid.
14.7. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de cliënt uit welken hoofde ook jegens nickvanheugten vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de cliënt deze rechten en/of bevoegdheden jegens nickvanheugten kan aanwenden.

Artikel 15. Overmacht

15.1. Van overmacht aan de zijde van nickvanheugten is onder andere sprake indien nickvanheugten verhinderd wordt haar verplichtingen uit de afspraak of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van: storingen in de verbindingen van en met het internet, virusinfectie of computervredebreuk door derden, stroomstoring, weersomstandigheden, verkeersstoring, stakingen, oorlog, oorlogsgevaar, terrorisme, diefstal, brand, ziekte van een of meerdere medewerkers van nickvanheugten, defecten aan machines, overheidsmaatregelen en fouten in software of online diensten van derden.
15.2. In geval van overmacht zal nickvanheugten vooralsnog ontheven zijn van haar verplichting tot het realiseren van de overeengekomen werkzaamheden. Het zal van de omstandigheden van het geval afhangen of dat geheel, dan wel gedeeltelijk het geval zal zijn en zal blijven, dan wel of er slechts sprake zal zijn van een opschorting van uitvoering. Bij een zich voordoende mogelijkheid om alsnog, en/of gewijzigd, uit te voeren, zullen zowel nickvanheugten als de cliënt gehouden zijn om die te benutten.
15.3. Indien er sprake is van een overmachtssituatie, dan zal nickvanheugten de cliënt daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Artikel 16. Opschorting en ontbinding van de afspraak

16.1. nickvanheugten is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de afspraak te ontbinden, indien:
a. de cliënt zijn verplichtingen niet of niet volledig nakomt en de cliënt geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling. Indien nakoming blijvend onmogelijk is, dan kan een ingebrekestelling achterwege blijven;
b. na het sluiten van de afspraak nickvanheugten omstandigheden ter kennis is gekomen die goede grond te vrezen geven dat de cliënt de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat de cliënt slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
c. aan de cliënt surseance van betaling is verleend;
d. de cliënt in staat van faillissement verkeert;
e. ten aanzien van de cliënt een wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing wordt verklaard;
f. de onderneming van de cliënt wordt geliquideerd of beëindigd.
16.2. Indien de afspraak wordt ontbonden, zijn de vorderingen van nickvanheugten op de cliënt onmiddellijk opeisbaar. Indien nickvanheugten de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de afspraak.
16.3. nickvanheugten is niet aansprakelijk voor eventuele verlies die de cliënt lijdt doordat nickvanheugten de afspraak voortijdig heeft ontbonden of doordat nickvanheugten de uitvoering van de afspraak heeft opgeschort.
16.4. nickvanheugten behoudt te allen tijde het recht de verliess aan de cliënt in rekening te brengen die nickvanheugten lijdt doordat de cliënt niet, niet tijdig of niet naar behoren zijn verplichtingen jegens nickvanheugten is nagekomen. Onder verlies dient o.a. omzetverlies te worden verstaan.

Artikel 17. Geheimhouding

17.1. Beide partijen zijn verplicht tot vertrouwelijkheid van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun afspraak van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.
17.2. Indien nickvanheugten – op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak – gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de aangewezen rechter aangewezen derden te verstrekken en nickvanheugten zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de aangewezen rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is nickvanheugten niet gehouden tot verliescompensatie of verliesloosstelling en is de cliënt niet gerechtigd tot ontbinding van de afspraak.

Artikel 18. Toepasselijk recht en aangewezen rechter

18.1. Op elke afspraak tussen nickvanheugten en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.
18.2. Alle geschillen ter zake van afspraaken tussen de cliënt en nickvanheugten worden voorgelegd aan de aangewezen rechter in het arrondissement waar nickvanheugten gevestigd is.

 

Data Protection: nickvanheugten commits to protecting the personal data of its clients and users in accordance with applicable data protection laws. Personal data will be processed only for agreed purposes and kept securely.